Каримова Айгуль Мажитовна

7.05.2020ж

6а,б,в,г Адабият Тема:Жалил Садыков  Эненин жүрөгү

6а,б,в,г Кыргыз тил Тема:Театр,сүрөт,кино грамм. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү (Кайталоо)

10 кл. Тема:Текст менен иштөө Эне жөнүндө

6.05.2020ж

10кл.Тема:Эссе  Жеңиш күнү

30.04.2020ж

11б адабият Тема:Токтоболот Абдумомуновту кайталоо

6а,б,в,г Тема:Театр,сүрөт,кино грамм. Сүйлөмдүн  айкындооч мүчөлөрү

 

29.04.2020ж

10кл.Тема:Текст менен иштөө Илим,билим күчтүү өнүккөн жерде элдин турмушу жакшы болот,маданият гүлдөп өсөт

6а,в,г адабият Тема:Жалил Садыков өмүрү жана чыгармачылыгы

 

27.04.2020ж

10кл. кыргыз тил Тема:Макалдар менен иштөө

6а,б,в,г кыргыз тил Тема:Искусствого кызыгуу (сүйлөмдүн баш мүчөлөрү)

6-кл. суйломдун баш мучолору

5е кл. кыргыз тил Тема:Ким эмнеге кызыгат грамм. Этиштин чактарын,жактарын кайталоо

23.04.2020ж

11б адабият Тема:»Абийир кечирбейт «драмасы

10а класс кыргыз тил Окуучулардын билим деңгээлин текшерүү

6а,б,в,г кыргыз тил Искусствого кызыгуу (сүйлөмдүн баш мүчөлөрү)

6б адабият  Тема:»Үчүнчү шар »

5е кл. кыргыз тил Ким эмнеге кызыгат? грамм:Этиштин жактарын,чактарын  кайталоо

22.04.2020ж

10 а кл кыргыз тил Текст менен иштөө «Сакчы»

6а,в,г адабият Тема:»Үчүнчү шар »

21.04.2020ж

11а адабият Тема:»Абийир кечирбейт «драма

20.04.2020 ж

10 а кл кыргыз тил Тема:Тике жана кыйыр сөздүн тыныш белгилери

6а,б,в,г кыргыз тил  Тема:Өзүнөрдү текшергиле (соода сатык)

5е кыргыз тил Тема:Өзүнөрдү текшергиле (соода сатык)

6 кл Кыргыз тил

16.04.2020 ж.

11б адабият Тема:Турар Кожомбердиев «Эне жүрөгү «поэмасы

10 кл.Тема:Тике сөз жана кыйыр сөз.

6 а,б,в,гТема:Соода кылуу (сүйлөмдүн толуктоочу )

15.04.2020 ж.

6кл.адабият Тема:Турар Кожомбердиев конспект өмүр баяны 135‐135б

15.04.2020 ж.

11а адабият Тема:Турар Кожомбердиев «Эне жүрөгү»поэмасы  ? жооп берүү

15.04.2020 ж.

Адабият 6классы Тема:Кусейин Эсенкожоев конспект (биография)стр.135‐136 выучить слова

15.04.2020 ж.

10кл.Өз алдынча иштөө (тест менен иштөө)

5еАкылдуу мугалим (Чамалап сан,жасалма сан)

13.04.2020 ж.

10кл.Тема:Текст менен иштөө  335‐көн.?жооп берүү.

5е Тема:Улуу Жибек жолу (Сан атоочтук.Эсептик сан.Бөлчөк сан)

13.04 6а.б.в.г кыргыз тилТема:Соода кылуу (Сүйлөмдүн баяндоочу)

13.04 5е кыргыз тил Тема:Улуу Жибек жолу (сан атооч,эсептик сан,бөлсөк сан)

9.04.2020 ж.

Адабият 11б Тема:Турар Кожомбердиев конспект биографию и на стр.137-138 «Эне жүрөгү»поэма она стр.139 работа по схеме

Кыргызский язык Тема:Соодагер грам. Сүйлөмдүн ээси Лексика:кедей,шылтоо,кырсык,соодакеркайсы көпөс-көпөс-твердик көпөс и другие выучить  правила работаем упр.2 отв. на? упр.4 дом.5 на стр.131-133 6 классы

6классы адабият Тема:Жоомарт Бөкөнбаев конспект биографию. Выучить слова на стр.130-131 стих выразительное чтение и на стр.132 выучить пословицы

08.04.2020 ж.

10кл.кыргызский язык Тема:Төл жана бөтөн сөз  Выучить правила и слова упр.327-328  письменно

ОТЧЕТЫ

Отчет 13.04-17.04 Каримова А